นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

คลังความรู้และข้อมูล => อุปกรณ์ IO => อุปกรณ์เชื่อมต่อและการควบคุม => LCD => ข้อความที่เริ่มโดย: NAWATTAKAM ที่ มีนาคม 19, 2019, 02:32:41 PM

หัวข้อ: LCD 20 อักษร 4 บรรทัด แบบ I2C แสดงข้อความภาษาไทย
เริ่มหัวข้อโดย: NAWATTAKAM ที่ มีนาคม 19, 2019, 02:32:41 PM
สร้างอักษรพิเศษ ได้จากเว็บ
http://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/


Arduino

โค๊ด

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //ประกาศ Library ของจอ I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);  // Set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display


byte Char1[] = {   //// ส
  B00001,
  B00010,
  B11111,
  B00001,
  B01101,
  B10011,
  B11001,
  B11001
};


byte Char2[] = {   //// วั
  B11000,
  B11111,
  B00000,
  B01111,
  B10001,
  B00001,
  B00011,
  B00011
};

byte Char3[] = {   //// ดี
  B00011,
  B11111,
  B00000,
  B01111,
  B10001,
  B10101,
  B10101,
  B11001
};void setup ()
{
    Wire.begin();
     lcd.begin();
    /////////// เก็บอักษรพิเศษไว้ที่หน่วยความจำของ LCD
     lcd.createChar(0, Char1); /// เก็บ ส ไว้ที่ช่อง 0
     lcd.createChar(1, Char2); /// เก็บ วั ไว้ที่ช่อง 1
     lcd.createChar(2, Char3); /// เก็บ ดี ไว้ที่ช่อง 2
   
}

void loop ()
{

lcd.setCursor(0,0);  lcd.write(0); ///// แสดงตัวอักษรพิเศษจากช่อง  0 = ส
lcd.setCursor(1,0);  lcd.write(1); ///// แสดงตัวอักษรพิเศษจากช่อง  1 = วั
lcd.setCursor(2,0);  lcd.write(0); ///// แสดงตัวอักษรพิเศษจากช่อง  0 = ส
lcd.setCursor(3,0);  lcd.write(2); ///// แสดงตัวอักษรพิเศษจากช่อง  2 = ดี

}

การแสดงผล

(http://www.nawattakam.com/main/index.php?action=dlattach;topic=357.0;attach=19)