นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

คลังความรู้และข้อมูล => อุปกรณ์เชื่อมต่อและการควบคุม => ไมโครคอนโทรลเลอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: NAWATTAKAM ที่ มีนาคม 27, 2019, 09:33:16 AM

หัวข้อ: Software Serial
เริ่มหัวข้อโดย: NAWATTAKAM ที่ มีนาคม 27, 2019, 09:33:16 AM

Arduino

โค๊ด
#include <SoftwareSerial.h>


//// กำหนดขา
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // ->(10) RX รับข้อมูลเข้า  ,  (11) TX ส่งข้อมูลออก->
 
void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) { }

  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("Hello, world?");
}

void loop() { // run over and over
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
    Serial.write("."); //// test
  }
 
}